top of page

Mediation en verdeling van vermogen

Verdeling tijdens een scheiding

Met modern|scheiden mediation zorg je voor een eerlijke verdeling, waarbij niets over het hoofd wordt gezien en rekening wordt gehouden met alle financiële en fiscale regelingen.Daar zitten nog al eens wat addertjes onder het gras.

Door samen in goed overleg te scheiden middels mediation kun je rekening houden met elkaars belangen en kapitaalvernietiging voorkomen. Waarbij jullie samen objectief en eerlijk  worden voorgelicht door onze mediators en juristen, allen ervaren deskundigen die tijdens de mediation aanschuiven als het nodig is. Jullie bepalen dat samen.

Gemeenschap van goederen

Als partners getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan is alles wat zij bezitten (ook de schulden) in principe van hen samen. Dat betekent dat beiden recht hebben op elk de helft van het opgebouwde vermogen en elk de helft van de schulden.

De mogelijkheid bestaat om het opgebouwde vermogen anders te verdelen dan op basis van fifty-fifty. Houdt er wel rekening mee dat bij zo’n ‘overbedeling’ van de ene partner ten opzichte van de andere partner, er mogelijke fiscale consequenties zijn. De belastingdienst kan dat wat de ene partner meer ontvangt dan de andere partner zien als een schenking, waarover schenkingsrecht betaald moet worden.
 

 • Erfenissen en schenkingen, die zijn voorzien van een uitsluitingsclausule, vallen niet in de gemeenschap van goederen. De uitsluitingsclausule is opgenomen in een testament of in een akte van schenking en bepaalt dat de erfenis of de schenking niet in de gemeenschap van goederen valt.

 • De erfenissen en de schenkingen die niet zijn voorzien van een uitsluitingsclausule vallen in de gemeenschap van goederen, waardoor beide partners recht hebben op elk de helft van de schenking of erfenis.


De gemeenschap van goederen (of de gemeenschappelijke boedel) kan bestaan uit de volgende bestanddelen:
 

 • roerende goederen: zoals de inboedel, de auto(s), de motor(en), aanhangwagen, caravan, fiets(en) en dergelijke;

 • onroerende goederen: zoals de koopwoning, een gekochte vakantiewoning, beleggings- of bedrijfspanden die behoren tot het privé-vermogen;

 • bank- of girotegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen, aandelen, obligaties en dergelijke;

 • hypotheken, kredieten en andere schulden;

 • erfenissen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen (ook de erfenis die nog niet verdeeld is omdat er een testament op de langst levende aanwezig is);

 • schenkingen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.

 

Huwelijkse voorwaarden

 • Huwelijkse voorwaarden worden voor het huwelijk opgesteld of tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld wanneer één van beide partners een eigen bedrijf heeft of begint. In de huwelijkse voorwaarden staat beschreven wat elk van de partners heeft ingebracht, hoe tijdens het huwelijk de kosten van de huishouding en de kosten van de kinderen betaald worden en hoe de opbouw van vermogen geregeld wordt. 

 • In sommige huwelijkse voorwaarden is bepaald dat aan het einde van het jaar het geld dat nog op de rekening staat (of opgebouwde schulden) tussen de partners verrekend dienen te worden. Deze bepaling noemt men een periodiek verrekenbeding of een ‘Amsterdams rekenbeding’.

 • Het komt vaak voor dat, ook al is het verrekenbeding wel opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, tijdens het huwelijk nooit periodiek met elkaar is afgerekend. Bijvoorbeeld als één van de partners een eigen bedrijf heeft, en er in het verleden niet periodiek is afgerekend over de bedrijfswinsten. In die gevallen moet er vaak alsnog achteraf afgerekend worden tussen de partners.

 • Partners kunnen er echter ook voor kiezen om de scheiding af te handelen alsof ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Daar moeten ze het dan wel samen over eens zijn.

 • Soms is het financieel en fiscaal aantrekkelijk om, voorafgaande aan de scheiding, de huwelijkse voorwaarden te wijzigen of de huwelijkse voorwaarden op te heffen (denk hierbij aan de overdrachtsbelasting op de woning en overige onroerende goederen).

 • Vaak is er binnen de huwelijkse voorwaarden ook sprake van een opbouwde gemeenschap van goederen, omdat partners samen zaken kopen zoals een woning, een auto en dergelijke. Deze opgebouwde gemeenschap van goederen binnen de huwelijkse voorwaarden dient bij scheiding verdeeld te worden.
   

Verdeling bij een samenlevingsverband

Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen samenlevingsverbanden zonder een samenlevingscontract en met een samenlevingscontract.
 

 • Zonder samenlevingscontract
   

Bij een samenlevingsverband zonder samenlevingscontract is er in principe geen sprake van een opgebouwde gemeenschap van goederen. Tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er goederen samen zijn gekocht en betaald of als er sprake is van een spaarrekening, waar beide partners geld op hebben gestort. Bij ongelijke bijdragen van de partners aan het opgebouwde vermogen, kan bij het uit elkaar gaan een verdeling plaatsvinden naar verhouding van wat elk heeft bijgedragen.

In principe vallen de schulden toe aan diegene op wiens naam de schulden staan. Ook hier geldt dat wanneer de schulden gezamenlijk gemaakt zijn, ieder het eigen deel van de schulden op zich neemt.

Wanneer tijdens het samenlevingsverband is afgesproken dat één van de partners meer zorgtaken op zich neemt en daardoor minder heeft kunnen werken, kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.
 

 • Met samenlevingscontract
   

In het samenlevingscontract is bepaald op welke wijze de kosten van de huishouding, kinderen en de vorming van een eventueel vermogen worden geregeld. Bij het opstellen van het samenlevingscontract kan gekozen worden voor een contract dat lijkt op de rechten en plichten binnen een huwelijk in gemeenschap van goederen of een contract dat valt te vergelijken met huwelijkse voorwaarden. In principe worden bij de verdeling de bepalingen in het samenlevingscontract als uitgangspunt genomen.
 

Verdeling bij een geregistreerd partnerschap
 

Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen het geregistreerde partnerschap zonder en met voorwaarden.

 • De verdeling van de goederen bij een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden kan vergeleken worden met de verdeling van de goederen bij een huwelijk in gemeenschap van goederen.

 • De verdeling van de goederen bij een geregistreerd partnerschap met voorwaarden kan vergeleken worden met de verdeling van de goederen bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden.

modern_scheiden_01
foto_arlette
MfN_Registermediator_logo

Mediation

Bel voor een vrijblijvende afspraak met drs Arlette van den Berg

Mediation met een jaar nazorg.

MfN register familie mediator

MfN-register voor mediators


Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor Mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, Arlette van den Berg is een MFN Mediator met Familie specialisatieen werkt onder vastgestelde condities.

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM.

Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
voldoende ervaring heeft
kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

 

(06) 532 95 942

Of ons mediation kantoor op: 038 4290018. Een afspraak kan op een van onze locaties.

bottom of page