top of page

Mediation en Pensioenen

Tijdens een scheiding zijn er tal van zaken die geregeld moeten worden. Een vaak over het hoofd gezien onderwerp is de verdeling van het pensioen, waaronder het Ouderdomspensioen en Nabestaandenpensioen. Hoewel Nederlanders doorgaans weinig aandacht besteden aan hun pensioen, is het cruciaal om dit bij een scheiding goed te adresseren. Dit is vooral belangrijk voor partijen die wellicht minder of zelfs geen pensioen hebben opgebouwd en hierdoor benadeeld kunnen worden.

pensioen denken

Pensioenen bij echtscheiding.

Uit onderzoek van de Stichting Pensioenkijker blijkt dat bij maar 25% van de onderzochte scheidingen de pensioenverdeling ter sprake is gekomen. Dat onderzoek werd uitgevoerd onder bijna 500 scheidingen.
 

Bij Pensioenen gaat het vaak om zeer aanzienlijke bedragen. Daarom wordt de verdeling van jullie Pensioenen altijd door ons geregeld. Dat is Modern Scheiden.

Tijdens de Mediation zullen de Pensioen varianten helder worden besproken met de fiscale voor en nadelen. Zodat juiste keuzes kunnen worden gemaakt.


Bij de verdeling moet er rekening worden gehouden tijdens de Mediation met twee soorten van pensioen: het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.


Ouderdomspensioen


In de Wet Verevening Pensioenrechten is bepaald dat het pensioen bij scheiding ‘verevend’ wordt. Dat wil zeggen dat ieder van jullie recht heeft op de helft van het ouderdoms pensioen dat tijdens het huwelijk door de ander is opgebouwd.

De ex-partner krijgt zijn/haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel van de ex-partner rechtstreeks uitbetalen. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet je dan zelf bij je ex-partner opeisen. Het formulier om de scheiding te melden kun je onder aan deze pagina downloaden

Het deel van je pensioen dat aan je ex-partner wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang jullie allebei in leven zijn. Na eventueel overlijden van je ex-partner, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als jij eerder overlijdt dan je ex-partner, dan stopt de uitkering. Mogelijk krijgt je ex-partner dan nog wel een bijzonder nabestaandenpensioen (zie hieronder).


Andere verdeling


Je kunt ook een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat niet ieder de helft van het ouderdomspensioen krijgt, maar dat de verdeling bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner wordt. Ook kun je afspreken dat (een deel van) het ouderdomspensioen dat vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd eveneens wordt verdeeld. Bijvoorbeeld het ouderdomspensioen dat is opgebouwd in de periode dat jullie ongetrouwd of ongeregistreerd samenwoonden.


Nabestaandenpensioen


In veel pensioenregelingen is er naast een aanspraak op ouderdomspensioen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene partner kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt.

Het nabestaandenpensioen wordt meestal afgeleid van het ouderdomspensioen dat zou zijn bereikt bij pensionering van de partner. Een volledig nabestaandenpensioen bedraagt vaak 5/7 deel of 70% van het volledige ouderdomspensioen.

En als je hertrouwt? Denk er dan aan dat het nabestaandenpensioen voor je nieuwe partner verminderd wordt met het bedrag dat je ex-partner krijgt aan bijzonder nabestaandenpensioen. Het kan dus zijn dat je nieuwe partner daardoor na jouw overlijden te weinig inkomen heeft. Het is dan verstandig om een extra verzekering af te sluiten.


Bijzonder nabestaandenpensioen


Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die de ene ex-partner kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen vóór de echtscheiding heeft opgebouwd) overlijdt. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt niet meer afgeleid van het ouderdomspensioen dat bereikt kan worden bij pensionering. Bij de echtscheiding wordt de verdere opbouw van het nabestaandenpensioen stopgezet.

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de opbouw van het nabestaandenpensioen
pas stopgezet wanneer die scheiding van tafel en bed is gevolgd door ontbinding van het huwelijk. In geval van een scheiding van tafel en bed is dus voor de opbouw van het nabestaandenpensioen een andere datum relevant dan voor de verdeling van het ouderdomspensioen.


Conversie


Je mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken. De belangrijkste afwijking van de standaardverdeling is conversie. Als je voor conversie kiest, kies je ook voor een andere verdeling. Bij conversie (wat omzetting betekent) wordt het deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner (die het pensioen heeft opgebouwd), samen met het bijzonder nabestaandenpensioen voorgoed omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Dit is de ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ voor degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, houdt na de conversie vanaf de pensionering het niet omgezette deel van het ouderdomspensioen. Na de conversie hebben beide ex-partners hun eigen ouderdomspensioen en maakt het voor geen van beiden uit, of de ander nog wel of niet meer in leven is.


Pensioenuitvoerder moet akkoord gaan


Afspraken over conversie moeten zijn vastgelegd in het scheidingsconvenant. Als je voor conversie hebt gekozen, moet het formulier zowel door jou als door je ex-partner worden ondertekend.


Wat moet je meesturen. Een gewaarmerkt kopie van het scheidingsconvenant moet met het formulier worden meegestuurd naar de pensioenuitvoerder. Let op Conversie is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder met jullie verzoek instemt.


Is dat verzoek door de pensioenuitvoerder geaccepteerd, dan is de conversie definitief en kan die niet meer worden teruggedraaid. Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap.


Verdeling bij conversie


Bij een standaardverdeling na conversie krijgt de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd na pensionering de helft van het ouderdomspensioen en de ander krijgt een ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’.

Bij een standaardverdeling na conversie is de ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ meer dan 50% van het ouderdomspensioen dat de andere ex-partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit komt omdat de eigen aanspraak is verkregen uit de omzetting van de helft van het ouderdomspensioen en de omzetting van het gehele bijzonder nabestaandenpensioen. Hoeveel meer dat is, hangt af van:

– de hoogte van het omgezette bijzonder nabestaandenpensioen

– de leeftijden van beide ex-partners

– het moment waarop de pensioenopbouw is begonnen (vóór of ná het trouwen)

– de pensioenopbouw tijdens de duur van het huwelijk

– de pensioenregeling die van toepassing is


Gevolgen van conversie


Een gevolg van conversie is dat de pensioenregeling van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, op dezelfde manier geldt voor de ander. In de pensioenregeling staat bijvoorbeeld of het pensioen in maandelijkse termijnen of in kwartaaltermijnen wordt uitbetaald. Dat geldt dan dus ook voor ‘de eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ van de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd.


Conversie heeft voordelen en nadelen


Een voordeel voor beide ex-partners is, dat de band tussen hen definitief is verbroken. Degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, heeft een ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’. Conversie kan voor de ex-partner aantrekkelijk zijn omdat hij/zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat.

Een nadeel van conversie voor de vereveningsgerechtigde is, dat zij of hij bij het overlijden van de ex-partner vóór de eigen pensioendatum, zonder enig inkomen van of via de ex-partner komt te zitten, want ook een eventuele alimentatie stopt. Je moet dan tot aan de eigen pensioendatum zèlf in het onderhoud kunnen voorzien. Een nadeel voor degene die het pensioen heeft opgebouwd, is dat hij of zij bij overlijden van de ex-partner niet meer het volledige ouderdomspensioen krijgt. Het bij de conversie afgesproken deel van het ouderdomspensioen blijft over.

Bij verevening zou je na overlijden van de ex-partner weer je volledige ouderdomspensioen krijgen.Bij conversie gaat dat niet op, want dan doe je definitief afstand van de helft van je ouderdomspensioen.

Pensioen uitleg tijdens de Mediation.

Tijdens de Mediation worden de Pensioen varianten verder uitgelegd, het is vaak een lastige materie en er zitten fiscale consquenties aan vast.Onze Mediator zal ook de Pensioen formulieren voor jullie regelen.
 

CONTACT

Neem voor vragen gerust met ons contact op. Ons hoofdkantoor zit in Zwolle of maak een afspraak op een van onze andere locaties. Drs Arlette van den Berg zal jullie vragen dan beantwoorden.

Mediation Zwolle, Mediation Heerenveen, Mediation Steenwijk, Mediation Sneek, Mediation , Mediation Harderwijk, Mediation Zutphen, Mediation Deventer. Ook kunnen wij een afspraak bij u thuis maken.

 
foto arlette
logo mfn

Arlette van den Berg, MFN-registermediator met specialisatie in familiemediation

De titel 'MfN-registermediator' is beschermd. Dit betekent dat alleen mediators die erkend en gekwalificeerd zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), welke het MfN-register beheert, deze titel mogen dragen. Dit is ook van toepassing op de voormalige titel 'NMI registermediator'.

Pensioen en Huwelijkse voorwaarden

Er zijn veel vragen over huwelijkse voorwaarden en pensioen. "Hoe is het geformuleerd?" Als u huwelijkse voorwaarden heeft, kunt u deze raadplegen op http://hgr.rechtspraak.nl/. Hier kunt u ook zien of en wanneer een echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank. In de huwelijkse voorwaarden worden vaak ook de pensioenen vermeld.

Door een recente wetswijziging is het tijdstip van de ontbinding van de gemeenschap van goederen veranderd naar de datum waarop een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank wordt ingediend. Voorheen was dit de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand.

Modern Scheiden

✉️ info@modernscheiden.nl

Drs. Arlette van den Berg, MFN Register Mediator: Het MfN-register (voorheen NMI-register) is een kwaliteitsregister voor mediators dat erkend wordt door de markt en de rechtspraak. MfN-registermediators zijn mediators die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Arlette van den Berg is een van hen, gespecialiseerd in familiemediation.

Het MfN-register, wat staat voor Mediatorsfederatie Nederland, wordt beheerd door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Hierin zijn alleen mediators opgenomen die aan de SKM-kwaliteitseisen voldoen. Deze mediators zijn onafhankelijk, onpartijdig, hebben een erkende opleiding gevolgd, en houden hun kennis up-to-date. Ze werken volgens vastgestelde richtlijnen en zijn gebonden aan een klachtenregeling en tuchtrechtspraak.

bottom of page