Mediation en Pensioenen

Mogelijkheden Pensioen verdeling met Mediation

Bij een scheiding moet er veel geregeld worden. Waar veel mensen dan niet bij stil staan, is de verdeling van het pensioen. Het Ouderdomspensioen en het Nabestaanden pensioen.Nederlanders hebben over het algemeen weinig aandacht voor pensioen en bij een scheiding is het pensioen vaak het laatste waar men aan denkt.Hierdoor komen vooral vrouwen, die zelf weinig of geen pensioen hebben opgebouwd, er vaak minder gunstig van af. 

Pensioen
Pensioenen bij echtscheiding.

Uit onderzoek van de Stichting Pensioenkijker blijkt dat bij maar 25% van de onderzochte scheidingen de pensioenverdeling ter sprake is gekomen. Dat onderzoek werd uitgevoerd onder bijna 500 scheidingen.

Bij Pensioenen gaat het vaak om zeer aanzienlijke bedragen. Daarom wordt de verdeling van jullie Pensioenen altijd door ons geregeld. Dat is Modern Scheiden.
Tijdens de Mediation zullen de Pensioen varianten helder worden besproken met de fiscale voor en nadelen. Zodat juiste keuzes kunnen worden gemaakt.


Bij de verdeling moet er rekening worden gehouden tijdens de Mediation met twee soorten van pensioen: het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.Ouderdomspensioen

In de Wet Verevening Pensioenrechten is bepaald dat het pensioen bij scheiding ‘verevend’ wordt. Dat wil zeggen dat ieder van jullie recht heeft op de helft van het ouderdoms pensioen dat tijdens het huwelijk door de ander is opgebouwd.

De ex-partner krijgt zijn/haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel van de ex-partner rechtstreeks uitbetalen. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet je dan zelf bij je ex-partner opeisen. Het formulier om de scheiding te melden kun je onder aan deze pagina downloaden

Het deel van je pensioen dat aan je ex-partner wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang jullie allebei in leven zijn. Na eventueel overlijden van je ex-partner, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als jij eerder overlijdt dan je ex-partner, dan stopt de uitkering. Mogelijk krijgt je ex-partner dan nog wel een bijzonder nabestaandenpensioen (zie hieronder).

Andere verdeling

Je kunt ook een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat niet ieder de helft van het ouderdomspensioen krijgt, maar dat de verdeling bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner wordt. Ook kun je afspreken dat (een deel van) het ouderdomspensioen dat vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd eveneens wordt verdeeld. Bijvoorbeeld het ouderdomspensioen dat is opgebouwd in de periode dat jullie ongetrouwd of ongeregistreerd samenwoonden.

Nabestaandenpensioen


In veel pensioenregelingen is er naast een aanspraak op ouderdomspensioen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene partner kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt.

Het nabestaandenpensioen wordt meestal afgeleid van het ouderdomspensioen dat zou zijn bereikt bij pensionering van de partner. Een volledig nabestaandenpensioen bedraagt vaak 5/7 deel of 70% van het volledige ouderdomspensioen.

En als je hertrouwt? Denk er dan aan dat het nabestaandenpensioen voor je nieuwe partner verminderd wordt met het bedrag dat je ex-partner krijgt aan bijzonder nabestaandenpensioen. Het kan dus zijn dat je nieuwe partner daardoor na jouw overlijden te weinig inkomen heeft. Het is dan verstandig om een extra verzekering af te sluiten.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Het bijzonder nabestaandenpensioen is de uitkering die de ene ex-partner kan krijgen als de ander (die het ouderdomspensioen vóór de echtscheiding heeft opgebouwd) overlijdt. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt niet meer afgeleid van het ouderdomspensioen dat bereikt kan worden bij pensionering. Bij de echtscheiding wordt de verdere opbouw van het nabestaandenpensioen stopgezet.

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de opbouw van het nabestaandenpensioen
pas stopgezet wanneer die scheiding van tafel en bed is gevolgd door ontbinding van het huwelijk. In geval van een scheiding van tafel en bed is dus voor de opbouw van het nabestaandenpensioen een andere datum relevant dan voor de verdeling van het ouderdomspensioen.

Conversie

Je mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken. De belangrijkste afwijking van de standaardverdeling is conversie. Als je voor conversie kiest, kies je ook voor een andere verdeling. Bij conversie (wat omzetting betekent) wordt het deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner (die het pensioen heeft opgebouwd), samen met het bijzonder nabestaandenpensioen voorgoed omgezet in een eigen ouderdomspensioen. Dit is de ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ voor degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, houdt na de conversie vanaf de pensionering het niet omgezette deel van het ouderdomspensioen. Na de conversie hebben beide ex-partners hun eigen ouderdomspensioen en maakt het voor geen van beiden uit, of de ander nog wel of niet meer in leven is.

Pensioenuitvoerder moet akkoord gaan

Afspraken over conversie moeten zijn vastgelegd in het scheidingsconvenant. Als je voor conversie hebt gekozen, moet het formulier zowel door jou als door je ex-partner worden ondertekend.


Wat moet je meesturen. Een gewaarmerkt kopie van het scheidingsconvenant moet met het formulier worden meegestuurd naar de pensioenuitvoerder. Let op Conversie is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder met jullie verzoek instemt.


Is dat verzoek door de pensioenuitvoerder geaccepteerd, dan is de conversie definitief en kan die niet meer worden teruggedraaid. Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap.

Verdeling bij conversie

Bij een standaardverdeling na conversie krijgt de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd na pensionering de helft van het ouderdomspensioen en de ander krijgt een ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’.

Bij een standaardverdeling na conversie is de ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ meer dan 50% van het ouderdomspensioen dat de andere ex-partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit komt omdat de eigen aanspraak is verkregen uit de omzetting van de helft van het ouderdomspensioen en de omzetting van het gehele bijzonder nabestaandenpensioen. Hoeveel meer dat is, hangt af van:

– de hoogte van het omgezette bijzonder nabestaandenpensioen

– de leeftijden van beide ex-partners

– het moment waarop de pensioenopbouw is begonnen (vóór of ná het trouwen)

– de pensioenopbouw tijdens de duur van het huwelijk

– de pensioenregeling die van toepassing isGevolgen van conversie

Een gevolg van conversie is dat de pensioenregeling van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, op dezelfde manier geldt voor de ander. In de pensioenregeling staat bijvoorbeeld of het pensioen in maandelijkse termijnen of in kwartaaltermijnen wordt uitbetaald. Dat geldt dan dus ook voor ‘de eigen aanspraak op ouderdomspensioen’ van de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd.

Conversie heeft voordelen en nadelen

Een voordeel voor beide ex-partners is, dat de band tussen hen definitief is verbroken. Degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, heeft een ‘eigen aanspraak op ouderdomspensioen’. Conversie kan voor de ex-partner aantrekkelijk zijn omdat hij/zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat.

Een nadeel van conversie voor de vereveningsgerechtigde is, dat zij of hij bij het overlijden van de ex-partner vóór de eigen pensioendatum, zonder enig inkomen van of via de ex-partner komt te zitten, want ook een eventuele alimentatie stopt. Je moet dan tot aan de eigen pensioendatum zèlf in het onderhoud kunnen voorzien. Een nadeel voor degene die het pensioen heeft opgebouwd, is dat hij of zij bij overlijden van de ex-partner niet meer het volledige ouderdomspensioen krijgt. Het bij de conversie afgesproken deel van het ouderdomspensioen blijft over.

Bij verevening zou je na overlijden van de ex-partner weer je volledige ouderdomspensioen krijgen.Bij conversie gaat dat niet op, want dan doe je definitief afstand van de helft van je ouderdomspensioen.

Pensioen uitleg tijdens de Mediation.

Tijdens de Mediation worden de Pensioen varianten verder uitgelegd, het is vaak een lastige materie en er zitten fiscale consquenties aan vast.Onze Mediator zal ook de Pensioen formulieren voor jullie regelen.

Formulier:  mededeling van Scheiding in verband met verdeling van Ouderdomspensioen. Met dit formulier kun je de pensioenuitvoerder melden, dat je bent gescheiden of dat het geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat je wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.

Door het indienen van dit formulier ontstaat voor degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd het recht op uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Download dit formulier hier

 

 

CONTACT

Neem voor vragen gerust met ons contact op. Ons hoofdkantoor zit in Zwolle of maak een afspraak op een van onze andere locaties. Drs Arlette van den Berg of Joyce Busch  of Jessica Uneken  zullen dan jullie vragen dan beantwoorden.

 

Meer Informatie pensioenen

Voor meer informatie kunt u bellen met 038 42 90018 of een afspraak op een van onze locaties maken.

Mediation Zwolle, Mediation Heerenveen, Mediation Steenwijk, Mediation Sneek, Mediation , Mediation Harderwijk, |Mediation Zutphen, Mediation Deventer. Ook kunnen wij een afspraak bij u thuis maken.

MFN register Mediator Arlette van den Berg specialisatie Familie mediation 

De titel MfN-registermediator is een beschermde til. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

 

 

 

Pensioen en Huwelijkse voorwaarden

Vaak krijgen wij vragen over de Huwelijkse Voorwaarden en Pensioen : Hoe staat het omschreven?

Huwelijksvoorwaarden zijn nu online
Als u huwelijksvoorwaarden heeft, kunt u deze nu via http://hgr.rechtspraak.nl/ opvragen. Ook kunt u daarin zien of en wanneer er een verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. In de Huwelijkse Voorwaarden staan vaak ook de Pensioenen benoemd.


Wetswijziging
Door de wetswijziging is namelijk het tijdstip van de ontbinding van de gemeenschap van goederen, de datum dat een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Voorheen was dit de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand van de gemeente.

 

 

Modern Scheiden

info@modernscheiden.nl

Drs Arlette van den Berg  MFN Register MediatorMfN-register voor mediators
Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor Mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, Arlette van den Berg is een MFN Mediator met Familie specialisatieen werkt onder vastgestelde condities.

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM.

Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
voldoende ervaring heeft
kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde til. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

Skiede

Mediation en Pensioenen

Modern | Scheiden